Be Happy Academy
Біблиотека курсів и практичних
методів работы с дітьми, завжди під рукою

Публічна оферта

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР
ПРО НАДАННЯ КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ У СФЕРІ НАВЧАННЯ
м. Київ 2023 рік
ПРИВАТНИЙ – ПІДПРИЄМЕЦЬ Романенко Марина Михайлівна, який зареєстрований в установленому чинним законодавством порядку в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – Виконавець), з одного боку, та будь-яка особа, яка прийняла (акцептувала) дану пропозицію (надалі – Замовник), з іншого боку (далі разом іменуються як Сторони, а кожний окремо – Сторона), уклали даний Договір публічної оферти про надання консультаційних послуг у сфері навчання (далі — Договір) на таких умовах:
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Основні поняття та визначення термінів, що вживаються в Договорі:
1.1.1.Публічна оферта (пропозиція) – пропозиція Виконавця (викладена на його інтернет-сторінці https://proroditeli.com адресована необмеженому колу осіб згідно з ст. 641 Цивільного кодексу України, укласти з ним договір на умовах, визначених у ній.
1.1.2.Інтернет-сторінка – офіційна веб-сторінка Виконавця в мережі Інтернет, яка знаходиться за адресою: https://proroditeli.com, та є джерелом інформування Замовника (далі – сайт).
1.1.3. Акцепт (прийняття пропозиції) – повне й безумовне прийняття Замовником умов Публічної оферти (пропозиції), викладених в цьому Договорі, шляхом заповнення відповідної заявки (форми) на інтернет-сторінці Виконавця та/або 100% вартості послуг.
Договір, укладений Замовником за допомогою акцепту публічної оферти є чинним відповідно до ст. 642 Цивільного кодексу України і прирівнюється до договору, укладеному Сторонами у письмовій формі. При поданні заявки (заповнення необхідної формі) та/або здійснення повної чи часткової оплати Замовник вважається таким, що ознайомлений та згідний з умовами цієї публічної оферти.
1.1.4. Договір – є правочин у розумінні ст. 633 Цивільного кодексу України та договором приєднання згідно з ч. 1 ст. 634 Цивільного кодексу України , який регулює взаємні відносини між Замовником та Виконавцем у процесі надання останнім консультаційних послуг у сфері навчання, за умови наявності у нього таких можливостей.
Цей Договір є офіційною публічною пропозицією Виконавця до будь-якого Замовника про надання консультаційних послуг у сфері навчання на умовах публічної оферти (пропозиції) з моменту її акцептування (прийняття пропозиції) Замовником.
1.1.5. Послуги – консультаційних послуг у сфері навчання, які полягають в наданні інформаційних, консультаційних та інших послуг, перелік (види, умови, вартість) яких визначені на сайті Виконавця( https://proroditeli.com), який відкритий для публічного ознайомлення та вільного доступу Замовника.
1.1.6. Додаткові послуги – інші послуги, які можуть надаватися Виконавцем на підставі окремих договорів.
1.1.7.Реєстрація на участь у тренінгу (реєстрація) – добровільне волевиявлення Замовника, що полягає в ознайомленні із інформацією наведеною на сайті Виконавця (https://proroditeli.com), переліком, вартістю послуг та умовами цього Договору, згодою із ними шляхом вчинення дій із заповнення відповідної заявки (форми), здійсненням оплати у розміри та строки, що визначені на сайті.
Реєстрація передбачає попереднє обрання Замовником виду участі (пакету) згідно з переліком наведеним на сайті Виконавця та подальшої оплати вартості послуг (пакету). Факт подання заявки на сайті означає, що Замовник підтверджує прийняття ним публічної оферти (пропозиції) про приєднання до цього Договору, ознайомлений з його змістом, повністю погоджується з усіма його умовами, надає дозвіл на обробку, використання своїх персональних даних та свідомо без жодного примусу уклав цей Договір. Обов’язок ознайомитись із повними умовами надання послуг та умовами цього Договору покладається на Замовника.
2. АКЦЕПТУВАННЯ ДОГОВОРУ
2.1. Для Замовника підтвердженням повного та безумовного акцептування є оплата та реєстрація на участь у тренингу.
2.2. Договір вважається укладеним з моменту отримання Виконавцем вихідних даних від Замовника, повної (часткової за погодженням Виконавця) оплати вартості послуг зазначеної на сайті чи вчинення інших дій, що свідчать про згоду виконувати умови Договору.
Оформлення Договору у вигляді окремого письмового документу не вимагається. Договір має юридичну силу відповідно до ст. 633 Цивільного кодексу України і є рівносильним Договору, підписаному Сторонами.
2.3. Замовник надає згоду дотримуватись умов Договору та згоду отримувати послуги на встановлених Виконавцем умовах з моменту надання вихідних даних та оплати послуг.
2.4. Укладаючи Договір, Замовник автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень Договору, зокрема, стосовно вартості участі у тренінгу.
2.5. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а рівно всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання даного Договору відповідно до його умов. Всі умови Договору є обов’язковими для Сторін.
2.6. Особа не згодна з умовами Договору не може бути його Стороною та повинна утриматися від реєстрації на участь у тренінгу. Особа, яка здійснила акцепт Договору, підтверджує своє ознайомлення та згоду з усіма умовами даного Договору та вважається Замовником відповідно до його положень.
2.7. Замовник може самостійно у будь-який момент ознайомитись із умовами Договору на сайті Виконавця та зобов’язаний відслідковувати інформацію із сайту, зокрема, з метою ознайомлення із важливою інформацією стосовно участі у тренінгу, яка може періодично вноситись Виконавцем.
3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
3.1. Виконавець, згідно з умовами цього Договору, а також інформації, зазначеної на сайті, зобов’язується надати комплекс послуг із забезпечення участі у тренінгу, обраному Замовником, а Замовник зобов’язується прийняти та оплатити ці послуги в обсязі та на умовах визначених цим Договором та інформації, зазначеної на сайті щодо обраного заходу.
3.2. Загальні умови та порядок надання Послуг встановлюються законодавством України, цим Договором та інформацією розміщеною на сайті.
3.3. Під комплексом послуг за цим Договором Сторони розуміють надання можливості прийняти участь у тренінгу, зазначеній на сайті Виконавця.
4. УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ
4.1. Для отримання та користування Послугами передбаченими цим Договором, Замовник зобов’язаний ознайомитися з умовами цього Договору, інформацією на сайті та пройти процедуру реєстрації для участі у тренінгу.
4.2. При реєстрації на сайті Виконавця Замовник зобов’язаний:
4.2.1 обрати умови прийняття участі (обрати пакет);
4.2.2 заповнити анкетні дані:
— прізвище, ім’я;
— адреса електронної пошти, на яку слід надіслати інформацію про реєстрацію;
— контактний номер телефону.
4.2.3 здійснити повну оплату (з урахуванням комісії).
4.3.Якщо Виконавцю необхідна додаткова інформація, він має право вимагати її у
Замовника. У разі ненадання необхідної інформації Замовником, Виконавець має право відмовити Замовнику в подальшій участі у тренінгу.
4.4. Виконавець не несе відповідальності за зміст і достовірність інформації, наданої Замовником при реєстрації. Виконавець залишає за собою право здійснювати запис телефонних розмов із Замовником і протоколювання даних про хід реєстрації, а також, має право вільно використовувати отриману інформацію у разі виникнення можливих спірних ситуацій.
4.5. Замовник несе персональну відповідальність за достовірність наданої ним інформації при реєстрації.
4.6. Зміна анкетних даних Замовника після проходження процедури реєстрації можлива лише за погодженням із Виконавцем. Виконавець залишає за собою право встановлення та стягнення додаткової оплати за проведення такої зміни.
4.7. У разі, якщо зареєстрований Замовник з будь-яких причин не може взяти участь у
тренінгу, сплачені кошти поверненню підлягають згідно з домовленістю Сторін. 4.8.Виконавець має право призупинити або повністю припинити реєстрацію без попередження, в разі досягнення ліміту кількості Замовників, змінити час старту та ліміту кількості Замовників, що не вважається істотними змінами Договору та не тягне за собою штрафних санкцій.
4.9. Реєстрація Замовника автоматично анулюється, якщо при реєстрації ним були надані неточні та/або помилкові чи недостовірні дані. В разі анулювання реєстрації з причин зазначених у даному пункті Договору, грошові кошти поверненню не підлягають.
4.10. Після реєстрації Замовник отримує на електронну пошту, вказану при реєстрації, підтвердження про успішну реєстрацію.
4.11. Замовник вважається зареєстрованим, якщо він належним чином виконав умови згідно з пунктом 4.2 Договору.
4.12.Виконавець не несе відповідальності за будь-які додаткові витрати, пов’язані з підготовкою Замовника до участі у тренінгу, включаючи витрати на проїзд та проживання (якщо ці послуги є в пакеті).
4.13. Зареєстровані Замовники не мають права передавати (продавати) своє право на участь у тренінгу третім особам.
4.14.Виконавець залишає за собою право відмовити у реєстрації Замовнику, без пояснення причин такої відмови.
4.15. Виконавець не несе відповідальності за затримки, перенесення або відміну Тренінгу у випадку «несприятливих погодних умов» чи «надзвичайних ситуацій». Визначення «несприятливих погодних умов» та «надзвичайних ситуацій» належить виключно до попередження в разі досягнення ліміту кількості Замовників змінити час старту та ліміту компетенції Виконавця. При цьому грошові кошти, отримані від Замовників не повертаються, а зараховуються у якості платежу на нову дату організації аналогічної тренінгу.
5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
5.1. Замовник має право:
5.1.1. Отримати послуги на умовах та в порядку передбаченими даним Договором.
5.1.2. Вимагати від Виконавця належного виконання своїх зобов’язань за цим Договором. 5.1.3. Прийняти участь у тренінгу згідно з умовами Договору та обраному виду участі (пакету).
5.1.4. Користуватися, додатковими послугами Виконавця, у разі їх наявності, відповідно до інформації розміщеній на сайті.
5.1.5. Повідомляти Виконавця про свої побажання, пропозиції, зауваження щодо надання послуг.
5.1.6. За власним бажанням приймати участь, або відмовитися від участі у тренінгу, на умовах визначених цим Договором та/або на додаткових умовах запропонованих Виконавцем.
5.2. Замовник зобов’язаний:
5.2.1. Належним чином виконувати взяті на себе зобов’язання за цим Договором.
5.2.2.Прийняти та оплатити надані Виконавцем послуги в порядку та на умовах визначеними цим Договором.
5.2.3.Перед початком реєстрації, ознайомитись з переліком послуг, що надаються Виконавцем, умовами їх надання, а в разі виникнення додаткових запитань – до реєстрації звернутись до Виконавця за додатковою інформацією.
5.2.4. Неухильно дотримуватись умов даного Договору, правил безпеки та інших вимог, що звичайно ставляться при наданні таких послуг.
5.2.5. Користуватись послугами особисто, не передавати (продавати) права отримані за даним Договором третім особам.
5.2.6. Своєчасно та в повному обсязі оплачувати додаткові послуги, у разі виявлення бажання скористатись ними.
5.2.7. Дбайливо та охайно ставитися до майна, що знаходиться на території проведення тренінгу, під час користування послугами, визначеними даним Договором.
5.2.8.Нести матеріальну та моральну відповідальність за завдану шкоду та збитки Виконавцю, його представникам, персоналу чи іншим особам та їх майну.
5.3. Виконавець має право:
5.3.1. Вимагати від Замовника належного та повного виконання взятих на себе зобов’язань за цим Договором.
5.3.2. Отримати своєчасну та в повному обсязі оплату послуг.
5.3.3. Вимагати від Замовника відшкодування матеріальної та моральної шкоди в разі завдання збитків Виконавцю, його майну чи іншим особам.
5.3.4. Не допускати Замовника на територію проведення тренінгу і припинити надання послуг, якщо зовнішній вигляд останнього дає підстави вважати, що Замовник знаходиться під впливом алкогольних, наркотичних, сильнодіючих лікарських засобів, здатних впливати на його поведінку та стан свідомості.
5.3.5. Не допускати Замовника на територію проведення тренінгу і припинити надання послуг, якщо Замовник своїми діями порушує правила поведінки, загрожує життю та здоров’ю, честі та гідності, діловій репутації Виконавця чи третіх осіб.
5.3.6.В односторонньому порядку відмовитися від виконання цього Договору, або призупинити його виконання за наявності підстав вважати, що надання послуг може заподіяти шкоду Замовнику або спричинити інші несприятливі для нього самого або третіх осіб наслідки. Сторони домовились, що невиконання Договору (його зупинення) за таких обставин буде вважатись виною Замовника без подальшого настання негативних наслідків та відповідальності для Виконавця.
5.3.7. В односторонньому порядку змінити умови цього Договору, а також вартість послуг розмістивши інформацію на сайті.
5.3.8. У разі необхідності під час проведення тренінгу
обмежувати використання Замовником обладнання Виконавця та доступ до окремих
приміщень, якщо інше не погоджено Сторонами.
5.3.9. Без погодження із Замовником самостійно встановлювати і скасовувати різноманітні
знижки, маркетингові акції, пільги, засновувати дисконтні програми тощо.
5.3.10.З метою безпечного і ефективного надання послуг, вимагати від Замовника надання будь-якої інформації та документів, що мають відношення до надання послуг за цим
Договором (у тому числі фінансових, медичних тощо).
5.4. Виконавець зобов’язаний:
5.4.1. Надавати Замовнику послуги згідно з умовами цього Договору.
5.4.2. Після реєстрації та здійснення оплати Замовником, надіслати йому на електронну пошту, вказану при реєстрації, необхідну інформацію для належного отримання послуг відповідно до умов цього Договору.
5.4.3. Доводити до відома Замовника про всі акції, знижки, зміни умов Договору, зміни дати та часу проведення тренінгу, тощо шляхом розміщення відповідної інформації на сайті.
5.4.4. В разі виявлення з боку Замовника чи третіх осіб порушень правил поведінки під час тренінгу, умов цього Договору, вживати всіх можливих заходів щодо припинення цих порушення.
5.4.5. Забезпечити участь Замовника у тренінгу на умовах цього Договору.
5.4.6. Виконавець надає Замовнику повну і достовірну інформацію про умови реєстрації, включаючи інформацію про супутні товари, що можуть бути придбані під час проведення тренінгу, та за наявності змоги, розмістити на сайті.
6. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
6.1.Вартість послуг за цим Договором встановлюється відповідно до обраного Замовником виду послуг (пакету) та вказана на сайті.
6.2. Оплата Послуг здійснюється Замовником в розмірі 100 % або в іншому розмірі від вартості обраного виду послуг (пакету).
6.3. Платежі здійснюються на підставі цього Договору на розрахунковий рахунок (номер картки) Виконавця через банк, платіжні термінали, комерційного агента або іншим способом за попереднім погодженням з Виконавцем.
6.4.Кошти сплачені Замовником відповідно до даного Договору поверненню не підлягають, за виключенням випадків передбачених даним Договором чи за додатковою узгодженістю Сторін.
6.5. Виконавець має право в односторонньому порядку змінити вартість послуг.
6.6. Не допускається зміна Виконавцем вартості послугу, що вже сплачені Замовником у повному обсязі.
6.7.Зобов’язання Замовника з оплати послуг вважаються виконаними з моменту надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.
6.8. Приймання наданих послуг проводиться шляхом підписання Сторонами відповідного акту (актів) наданих послуг (далі – Акт).
6.9. Акт підписується Сторонами протягом трьох робочих днів з моменту фактичного надання послуг. Обов’язок отримання Акту для його підписання покладається на Замовника.
6.10. У разі якщо у вказаний в пункті 6.9 Договору строк Сторони не підписали Акт, то вважається, що Акт підписаний Сторонами та Замовник не має жодних претензій до Виконавця щодо отриманих послуг за Договором.
7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ, ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ
7.1. Даний договір вважається укладеним з моменту прийняття Замовником відповідної пропозиції (акцепту) та діє до повного та належного виконання Сторонами взятих на себе зобов’язань, якщо інше не зазначено на сайті Виконавця.
7.2.В разі порушення умов Договору зі сторони Замовника, Договір може бути достроково припинений/розірваний Виконавцем в односторонньому порядку без повернення сплачених коштів Замовнику, при цьому послуги вважаються наданими в повному обсязі та належним чином.
7.3.Виконавцем можуть бути внесені зміни та доповнення до Договору шляхом розміщення відповідної інформації на сайті. Замовник зобов’язаний слідкувати за змінами, розміщеними на сайті та відвідувати його.
8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
8.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.
8.2.Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається не винуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх необхідних заходів для належного виконання свого зобов’язання за цим Договором.
8.3. Виконавець не несе відповідальності в разі вчинення дії/бездіяльності третіх осіб, внаслідок яких Виконавець не зміг виконати свої зобов’язання за цим Договором.
8.4. Замовник несе самостійну і особисту відповідальність за своє життя і здоров’я.
8.5.Виконавець не несе відповідальність за шкоду, нанесену життю та здоров’ю Замовника, за шкоду завдану майну Замовника діями третіх осіб або діями самого Замовника.
8.6. У разі нанесення матеріального збитку, псування або втрати майна з вини Замовника, останній зобов’язаний відшкодувати Виконавцю повну вартість нанесеного збитку.
8.7. Замовник повинен дбати про збереження своїх особистих речей. Виконавець не несе відповідальність за збереження особистих речей Замовника.
8.10. Усі спірні ситуації, суперечки й розбіжності, що виникли з приводу укладення чи виконання умов даного Договору, підлягають вирішенню шляхом переговорів. Якщо Сторони під час переговорів не досягли згоди, всі спірні відносини вирішуються у судовому порядку встановленому законодавством України.
9. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ
9.1.Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань за цим договором, якщо це невиконання стало наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), що виникли після укладення цього договору і унеможливили виконання зобов’язань відповідно до умов цього договору. До таких обставин зокрема, але не обмежуючись, відносяться надзвичайні ситуації техногенного, природного або екологічного характеру, аварії в системах електропостачання, руйнування цих систем, викликані, зокрема, землетрусами, повенями, ураганами і т.д., тривала відсутність електроенергії та Інтернет з незалежних від сторін причин, військові дії, заколот, страйк, масові заворушення, безлади і інші протиправні дії, повінь, пожежа, антитерористичні операції, землетрус і інші стихійні лиха, війна, військові дії, неконтрольовані, протиправні дії і акти вандалізму третіх осіб, революційні дії, громадські заворушення, акти або дії органів державного управління, прийняття законних або підзаконних актів, які прямо впливають на можливість виконання сторонами умов цього договору, і будь-які інші надзвичайні обставини
9.2. Про початок, можливу тривалість і припинення дії форс-мажорних обставин, Сторони повідомляють одна одну негайно, але не пізніше 3-го дня після їх настання (припинення), та надають документи підтверджуючі форс-мажор. Повідомлення про настання й закінчення форс- мажорних обставин повинні бути надіслані листом, телефаксним повідомленням, електронною поштою або кур’єром з підтвердженням одержання відповідною Стороною такого повідомлення.
9.3. Сторони домовилися, що в разі виникнення обставин, передбачених п. 9.1 Договору, термін виконання зобов’язань за цим договором переноситься на період часу, протягом якого діяли ці обставини і їх наслідки.
9.4. Якщо форс-мажорні обставини та їх наслідки продовжують діяти більше шести місяців, Сторони в найкоротші терміни повинні провести переговори з метою виявлення прийнятних для обох Сторін альтернативних способів виконання умов цього Договору та досягнення відповідних домовленостей.
10. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ
10.1.Замовник гарантує, що всі умови Договору йому зрозумілі і він приймає їх безумовно і в повному обсязі, без будь-яких умов, вилучень і застережень.
10.2.У випадку, що не врегульований цим Договором, Сторони зобов’язуються керуватися нормами, встановленими чинним законодавством України.
10.3. Даний Договір укладений відповідно до вимог чинного законодавства України.
10.4. Сторони дають один одному згоду на обробку та зберігання персональних даних, які стають відомими їм, зв’язку з укладенням цього Договору, в межах, в яких це необхідно відповідно до вимог чинного законодавства України.
10.5. Сторони зобов’язуються письмово повідомляти одна одну у випадках зміни місця знаходження, банківських або інших реквізитів протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту настання такої зміни.
10.6.Сторони домовились, усі повідомлення, направлені Сторонами одна одній на електронну адресу, мають юридичну силу та приймаються Сторонами беззаперечно.
10.7. Додаткові послуги можуть надаватися Виконавцем Замовнику на підставі окремих договорів.
10.8. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, у тому числі пов’язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.
10.9. Замовник підтверджує, що він ознайомлений в повному обсязі зі своїми правами та обов’язками передбаченими даним Договором, послугами, що будуть надані за цим Договором, а також з правами і обов’язками визначеними Законом України «Про захист прав споживачів».
10.10. Сторони засвідчують, що цей Договір укладений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології із дотриманням всіх загальних вимог, що є необхідними для чинності правочину згідно з чинним законодавством України.
10.11. Виключні права на об’єкти інтелектуальної власності, які виникають або можуть виникнути в процесі надання послуг належать Виконавцю.
10.12.Всі матеріали, що передаються Виконавцем Замовнику є результатами інтелектуальної власності Виконавця. Замовник має право на використання таких об’єктів виключно в особистих цілях.
В И К О Н А В Е Ц Ь:
ФІЗИЧНА ОСОБА — ПІДПРИЄМЕЦЬ Романенко Марина Михайлівна
ІПН: 2716720224
07533, село Старі Петрівці, Київська обл., Вишгородський р-н
Є платником єдиного податку


Отказ от ответственности
Согласно действующему законодательству Украины, Администрация отказывается от тех утверждений и гарантий, которые могут подразумевать двоякие понятия о предоставляемых услугах, а также отказывается от ответственности в разрезе содержимого сайта, и использования данных, расположенных на нем.
Администрация Сайта ни при каких условиях (даже в случае уведомления) не несет ответственности перед какой-либо из сторон за следующее:
• всяческий (прямой, непрямой, особый и косвенный) ущерб, который может быть нанесен путем применения информации, размещенной на сайте;
• за данные на других сайтах, содержащих гиперссылку этого сайта;
• появление зависимости, уменьшение продуктивности, увольнение, понижение трудовой активности, отчисление из учебных заведений, приостановление хозяйственной деятельности и других упущенных выгод.
• потеря или повреждение программ или любых других данных с Вашего компьютера, получение дефектов Вашей системы, приобретения компьютерных вирусов, системных сбоев.
Пользователь заведомо согласен с тем, что возникающие спорные ситуации будут разрешены в соответствии с нормами украинского права.
Пользователь заведомо согласен с тем, что законы и нормы о защите прав потребителей не могут быть применены к использованию Сайта, по причине отсутствия возмездных услуг.
Вы даете свое согласие на «Отказ от ответственности» и введенные Правила используя данный Сайт, а также Вы понимаете полную меру ответственности, которая может быть возложена на Вас.
ПОЛИТИКА ВОЗВРАТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
Наша компания дает гарантию возврата денежных средств за приобретенный товар в случае брака, несвоевременной доставки.
За приобретенную услугу – в случае предупреждения о намерении вернуть средства минимум за 2 дня до старта курса, мастер-класса, тренинга, игры.
В случае неявки на мероприятие без предупреждения, сумма оплаты не возвращается.
Срок гарантийного периода определяется для каждого продукта/программы индивидуально. Обратите внимание, что в стоимость некоторых программ заложен организационный сбор, который не возвращается.
Чтобы сделать запрос на возврат денежных средств, необходимо подать заявку на почту технической поддержки info@marinaromanenko.com Срок рассмотрения заявок составляет 1-7 рабочих дней.
Все возвраты денежных средств осуществляются посредством перевода денежной суммы на указанную клиентом карту VISA/MASTERCARD в течении 2 недель после запроса.
По поводу возврата денежных средств клиентам в других странах (перевод Western Union, Swift-перевод) уточняйте у менеджера.
Политика конфиденциальности
Marinaromanenko.com (далее Компания) создали эту Политику конфиденциальности, чтобы подчеркнуть наше уважительное отношение к конфиденциальности пользователей нашего Сайта. Прочитайте ее, и вы узнаете наше отношение к Конфиденциальности и Политику обращения с персональной информацией собираемой о наших посетителях и пользователях.
Текущая политика конфиденциальности определяет политику обращения Компании с персональной информацией собранной Компанией через принадлежащий ей сайт и находящихся в ее распоряжении.
Текущая политика конфиденциальности не применима к действиям компаний, которые Компания не контролирует и не является владельцем, и третьим лицам, которые не являются сотрудниками компании и не подконтрольны ей, включая сторонних поставщиков контента привлеченных по контракту и сторонние сайты, на которые могут указывать ссылки расположенные на сайте Компании.
Вы можете посещать сайт Компании не предоставляя никакой персональной информации. Тем не менее, Компании потребуется определенная информация в случаях, если вы хотите пользоваться услугами, предоставляемыми Компанией, в т.ч. записаться на наши лекции или подписаться на рассылку.
При необходимости, эта информация может включать в себя личную контактную информацию. Компания будет использовать эту информацию для ответов на ваши запросы, предоставления запрашиваемых услуг, создания вашей учетной записи и связи с вами для напоминания о лекциях, на которые вы записались.
Получая доступ к услугам Компании и добровольно предоставляя нам запрашиваемые личные данные, вы соглашаетесь на сбор и использование информации в соответствии с политикой конфиденциальности.
Компания получает и хранит любую информацию, которую Вы вводите на Сайте, предоставляете Компании любым другим способом, или информацию, которая автоматически сохраняется, когда вы пользуетесь Сайтом. Такая информация может включать:
— информацию, с помощью которой вас можно идентифицировать (личные данные), в частности, фамилию, имя и отчество, дату рождения, пол, гражданство, номер мобильного телефона, почтовый адрес и адрес электронной почты;
— автоматически собранные данные.
— другую информацию, которую вы добровольно оставляете на Сайте.
Компания автоматически получает и сохраняет неличные сведения получаемые с помощью браузера в логах сервера. Они включают IP-адрес, информацию cookie и адрес запрашиваемой страницы. Компания может использовать эту информацию для настройки рекламы и контента, который вы видите для удовлетворения ваших запросов на определенные товары и услуги. Тем не менее, компания не связывает это неличные данные с любой личной информацией, полученной от вас.
Компания позволяет сторонним компаниям, которые предоставляют рекламу для некоторых наших страниц, устанавливать и получать доступ к cookie на вашем компьютере. Эти cookie никаким образом не связываются с вашей персональной информацией. Использование cookie сторонними компаниями регулируется их собственными политиками конфиденциальности, и Компания не несет ответственности за их использование.
Компания может передать вашу персональную информацию третьим лицам, которые работают от лица Компании, для предоставления вам запрошенных товаров или услуг. Мы передаем информацию только третьим лицам, политика конфиденциальности которых согласуется с нашей или же в случае, если они принимаю на себя обязательства соблюдения принятой в Компании Политики конфиденциальности.
Компания может раскрыть персональную информацию в следующих случаях:
• У нас есть ваше четкое согласие на предоставление информации с определенными целями;
• Мы должны реагировать на повестки в суд, решения суда или другие судебные процессы;
• Мы обязаны защищать личную безопасность пользователей нашего Сайта или защищать права или собственность Компании;
• Мы считаем, что действия на наших сайтах нарушают Правила Компании или любые наши рекомендации по использованию конкретных продуктов или услуг.
Если вы не даете согласие на сбор, использование и раскрытие вашей личной информации согласно текущей Политике, пожалуйста, не предоставляйте никакой персональной информации Компании. Если вы предоставили личную информацию Компании, но больше не разрешаете ее использование или раскрытие согласно текущей Политики, то, пожалуйста, свяжитесь с нами.
К сожалению, никакая передача данных через Интернет, не может считаться безопасной на 100%. Компания все же не может гарантировать абсолютной защиты ваших данных, но сделает все возможное, чтобы ваши персональные данные были максимально защищены.
В некоторых разделах нашего Сайта Компания использует стандартное SSL-шифрование для защиты передаваемых данных. Кроме того, мы защищаем вашу личную информацию от несанкционированного доступа используя процедуры контроля доступа, сетевые брандмауэры и физические меры безопасности. Компания хранит вашу личную информацию ровно столько, сколько необходимо для выполнения целей, указанных выше, или, согласно требованиям законодательства.
Компания может в любой момент, без предварительного информирования вас, самостоятельно изменять Политику время от времени. Пожалуйста, проверяйте Политику периодически. Продолжение пользования услугами Компании после внесения изменений означает автоматическое принятие вами новых условий.
Если у вас есть вопросы или предложения, которые касаются текущей Политики Конфиденциальности, пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу: info@marinaromanenko.com